top of page
חדשות אחרונות
לוח זמנים להגשת בקשות למלגות לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024:

■ 1.1.23 - מועד צפוי להגשת בקשות מלגה עבור שנת הלימודים תשפ"ד (2023-2024). תינתן הודעה נפרדת לכך ורק לאחריה ניתן יהיה להוריד את הטופס בלחצן האדום מימין. ניתן לקרוא אל תנאי סף גם בעמוד הראשון בטופס וגם באתר כאן למעלה בלשונית: "מדריך להגשת מלגה". בהצלחה!

■ 30.4.23 מועד אחרון להגשת בקשה לקבלת מלגה. 

1.8.23 מועד משוער לקבלת תשובות וזימון לראינות למי שעבר/ה את המיון.

יום ראיונות צפוי במהלך אוגוסט 2023.

טקס המלגות צפוי להתקיים בסתיו וכולל חשיפה לעולם הלאדינו. נוכחות בטקס הינה תנאי לקבלת מלגה.


בהצלחה!

YEHOSHUA SALTI FOUNDATION

המועד להגשת בקשות מלגה לשנת הלימודים התשפ"ד 

צפוי להיפתח בתאריך 1.1.23 (תפורסם על-כך הודעה)

ניתן לעיין במדריך הגשת המלגה טרם ההגשה (בלשונית למעלה בתפריט)

למי מיועדות המלגות?

■ המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי שיש להם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו או יוצאי מדינות דוברות לאדינו (תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר).

 

■ המלגות ניתנות לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה (העוקבת) לשנת הגשת הבקשה למלגה. לא תינתן מלגה למי שמגיש בקשה בשנת הלימודים האחרונה שלו.

 

■ עדיפות משמעותית תינתן על-בסיס רקע סוציו-אקונומי, העדר תמיכות ומלגות אחרות או רקע אישי מיוחד.

 

■ על כל המועמדים להציג הישגים אקדמיים ראויים.

 

■ המלגות יינתנו ללומדים בכל תחומי הלימוד במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוה בישראל.

 

■ תינתן עדיפות למי שיציג פעילות התנדבותית או שירות צבאי, לאומי או אזרחי, בעבר ובהווה.

bottom of page