Data Tech Ltd.

 

2601 Mission St.
San Francisco, CA 94110


info@mysite.com

Tel: 123-456-7890
Fax: 123-456-7890

קרן סלטי

 

ת.ד. 396 רישפון, 46915

מזכירת הקרן: גב' אירנה קרסנר 

נייד: 054-7719202

פקס: 09-8657381

 

מייל: irene@metronet.co.il 

 

מזכירת הקרן

גב' אירנה קרסנר - לשירותכם!

יניר פרקש ושות' רואי חשבון

נא לשלוח בקשות למלגות ומסמכים

רק באמצעות המייל או הפקס

אנא וודאו שקיבלתם אישור קבלה במייל או בטלפון

כתבו לנו: