top of page

מלגות קרן סלטי

מאז היווסדה ב-1983, קרן סלטי הגשימה את מטרתו של מייסדה, מר יהושע סלטי, לקיים את השפה והתרבות היהודית הספרדית, ולחזק ולשמור על התרבות השפה והמורשת של הלאדינו.

 

הקרן חילקה עד היום מאות רבות של מלגות בסכומים של 2,000 ש"ח עד 8,000 ש"ח לשנה לכל סטודנט, ומעודדת מלגאים שלה להמשיך ולהגיש בקשות לקבלת מלגה משך כל תקופות לימודיהם.

 

כחלק מהחזון ומהערכים של קרן סלטי מצופה מהמלגאים להתנדב ולתרום מעצמם, מכישוריהם או מזמנם במהלך שנת הלימודים שבה יקבלו את המלגה, בתדירות שימצאו לנכון ושיש בה כדי לשנות ולהשפיע לטובה על הזולת, הקהילה או המדינה. ציפייה זו היא לא תנאי סף לקבלת מלגה בקרן.

 

מלגאים שיבחרו בכך, יוכלו להגיע לטקס הענקת המלגות שיתקיים בשנה שלאחר קבלת המלגה על מנת לשתף את הקרן ואת מקבלי המלגה החדשים בתרומתם. 

bottom of page