מדריך להגשת מלגה

המועד להגשת מלגה לשנת הלימודים תשפ"ד

צפוי להיפתח בתאריך 1.1.2023

(תפורסם על-כך הודעה נפרדת)

 

■ בקשות למלגות יתקבלו החל מ-1 בינואר ועד ה- 30 באפריל. לא יידונו פניות שיתקבלו לאחר מועד זה

■ אנא הקפידו על תיאור ופירוט של הזיקה ללאדינו 

■ אין למלא את טופס הבקשה בכתב יד – יש להקליד את הנתונים במחשב

■ טופס בקשה שלא יכלול את כל הפרטים המבוקשים בטופס לא יידון

■ הפניות המתאימות יידונו בפני מועצת המנהלים של קרן סלטי

המועמדים המתאימים ביותר יוזמנו לריאיון אישי ביום ראיונות במועד ובשעה שיתואמו מראש

הופעה ביום הראויונות לסטודנטים שיוזמנו אליו הינה חובה וחלק מתהליך הבדיקה של הקרן

■ כל הצהרה על מצב משפחתי/רפואי/אישי/אחר מיוחד, צריכה להיות מגובה במסמכים תומכים

■ טופס הבקשה וכל חומר נלווה אליו לא יוחזר ולא יישמר

■ הטפסים יתקבלו רק בדואר אלקטרוני: info@saltifoundation.org או: irene@metronet.co.il או בפקס: 09-8657381

חובה לוודא קבלת כל המסמכים אצל מזכירת הקרן, הגב' אירנה קרסנר בנייד: 054-7719202

נבקש לשלוח את הטפסים למייל או לפקס בלבד. אין לשלוח את הפנייה בדואר או בדרך אחרת. פניות שלא יתקבלו במייל או בפקס לא יטופלו

כל הפונים שמועמדותם תאושר יתבקשו להופיע לטקס הענקת המלגות, כתנאי לקבלת המלגה

■ אפשר שפרטי המלגאים וצילומיהם מטקס חלוקת המלגות יועלו לאתר האינטרנט של הקרן ואפשר שהקרן תעשה בהם שימוש בפרסומיה השונים והגשת בקשה למלגה כמוה כהסכמה לכך.

■ מקבל המלגה מתבקש לרשום בעבודת הרפראט/המאסטר/דוקטורט שלו כי היא נעשתה, בין היתר, בסיוע קרן סלטי

■ בהגשת הבקשה מצהיר המבקש, כי כל הפרטים והמסמכים הנלווים נכונים, שלמים ומדויקים, כי שיקול הדעת הבלעדי להענקת המלגה מסורה להנהלת קרן סלטי וכי קרא והסכים לכל האמור בטופס הבקשה לקבלת מלגה

■ הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות לשונית בלבד אך מיועדת לשני המינים כאחד

 

קריטריונים - תמצית תנאי סף לפי תארים:

 

תלמידי תואר ראשון:

 

 הצגת אישור על קבלתם ללימודי תואר ראשון שיתחילו בשנת הלימודים הסמוכה לאחר מועד הגשת הבקשה או אישור על לימודים לתואר ראשון בשנת הלימודים הסמוכה לאחר מועד הגשת הבקשה

■ לימוד בהיקף של תכנית לימודים מלאה

■ בעלי ממוצע של 82 ומעלה בתום שנת הלימודים הראשונה

■ גיל מרבי של 28 שנים במועד הגשת הבקשה

 

תלמידי תואר שני:

 

 הצגת אישור על קבלתם ללימודי תואר שני שיתחילו בשנת הלימודים הסמוכה לאחר מועד הגשת הבקשה או אישור על לימודים לתואר שני בשנת הלימודים הסמוכה לאחר מועד הגשת הבקשה

■ הצגת הצעת מחקר לתזה שאושרה על ידי הוועדה לתואר שני במוסד לימודיהם (אם הלימוד במסלול שכולל תזה)

■ בעלי ממוצע ציונים של 86 לפחות

■ המצאת עותק של עבודת התזה שלהם, לכשתושלם

■ גיל מרבי של 32 שנים במועד הגשת הבקשה

 

תלמידי תואר שלישי:

 

הצגת אישור על קבלתם ללימודי תואר שלישי שיתחילו בשנת הלימודים הסמוכה לאחר מועד הגשת הבקשה או על לימודים לתואר שלישי

בשנת הלימודים הסמוכה לאחר מועד הגשת הבקשה

■ הצגת הצעת מחקר לעבודת דוקטור שאושרה על ידי הוועדה לתואר שלישי במוסד לימודיהם

■ המצאת עותק של עבודת הדוקטור שלהם לכשתושלם

■ גיל מרבי של 40 שנים במועד הגשת הבקשה. מועמדים מעל גיל 40 יידונו לגופו של עניין

                                  

תנאי סף נוספים ומידע על המלגות:

 

■ המלגות מיועדות לסטודנטים ממוצא יהודי-ספרדי שיש להם זיקה לעולמם התרבותי-הלשוני של דוברי הלאדינו לתפוצותיהם או לבעלי זיקה ללדינו או לתרבות/מורשת לדינו, יוצאי מדינות דוברות לאדינו (תורכיה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה לשעבר)

המלגות ניתנות לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים הבאה (העוקבת) לשנת הגשת הבקשה למלגה

עדיפות משמעותית תינתן על-בסיס רקע סוציו-אקונומי, העדר תמיכות ומלגות אחרות או רקע אישי מיוחד
■ על כל המועמדים להציג הישגים אקדמיים ראויים

■ עדיפות תינתן לתלמידים הממשיכים ללימודי תארים מתקדמים

■ מלגאים שקיבלו בעבר מלגה מהקרן מוזמנים להגיש בקשות למלגה גם בשנות הלימודים הבאות

■ המלגות יינתנו ללומדים בכל תחומי הלימוד במוסדות האוניברסיטאיים להשכלה גבוה בישראל

■ תלמידי שנה אחרונה ללא אישור על קבלה ללימודי המשך אינם יכולים להגיש בקשת מלגה

 

טרם הגשת הבקשה אנא וודאו שצרפתם את כל המסמכים הבאים (אי הגשה של כל המסמכים עשויה לפסול את הבקשה על הסף):

 

■ טופס הבקשה (4 עמודים) הכולל את כל הפרטים שהוזנו באמצעות מחשב

■ צילום תעודת זהות (כולל ספח)

■ גיליון ציונים (עד מועד הגשת הבקשה)

■ תמונה עדכנית של המבקש

■ 2 תלושי שכר אחרונים

■ קורות חיים

■ מכתב נלווה (לא חובה אך בהחלט מומלץ)

■ כל מסמך נלווה רלוונטי אחר לדעת המועמד או שתומך בבקשה